Trang tiếng Việt của LibreOffice

Phát âm cụm từ "LibreOffice" như thế nào?

holder http://www.libreoffice.org/get-help/faq/general-faq/how-do-you-pronounce-libreoffice/

Tại sao lại có dự án LibreOffice?

holder http://www.libreoffice.org/get-help/faq/general-faq/why-was-libreoffice-launched/