Trang tiếng Việt của LibreOffice

Trang lựa chọn tải về

Chọn hệ điều hành, ngôn ngữ và kiến trúc máy tính của bạn.

Đã chọn: LibreOffice Source code, phiên bản 7.0.0, Northern Sotho

Không đúng phiên bản bạn cần?
Đổi ngôn ngữ
Đổi phiên bản:
Đổi Hệ điều hành:
hoặc tải về

Đóng gói

  • PortableApps

    LibreOffice được đóng gói với định dạng của PortableApps.com, vì thế bạn có thể xử lí được tất cả tài liệu từ USB, trên mạng hay đĩa cục bộ. Xem PortableApps.com để biết thêm chi tiết.